Podněty, povzbuzující nás k učení a poznání, jsou ve věcech samých, kterým se učíme a které poznáváme.
Studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm a útěchou v neštěstí.
Praxe je nejlepší učitelka.
Je více stupňů lidského společenství. Prvním společenským svazkem je manželství.
Největším dobrem je žít podle přírody.
Vše, co je podle přírody, je hodno úcty.
To, co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo vytvořeno uměle.
Pod vedením přírody nemůžeme nikterak pochybit.
Soudíš-li, zkoumej, vládneš-li, poroučej.
Vynikající a skvělý osud vzbuzuje závist.